Fredhäll

Arkitekter:

Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter

Plats:

Fredhäll

Byggår:

2016-2017

Byggtid:

21 månader

Bostadstyp:

Bostadsätter

Antal bostäder:

102

Lokaler:

4

Koldioxidbesparing:

10 200 ton Co₂

Fredhäll präglas av en gatustruktur med omväxlande lamellhus och punkthus som tillsammans skapar en stadsmässig modernism. Förslaget består av en förtätning med tre huskroppar som följer och bygger vidare på den befintliga stadsstrukturen på två sätt. Längs Frödingsvägen föreslås ett lamellhus i fem våningar med lokaler i bottenvåningen. Huset får genomgående lägenheter för att möjliggöra bostäder med tyst sida, totalt ca 32 st. Längs Stagneliusvägen föreslås två stycken punkthus i fem våningar mot gatan, med två suterrängvåningar norrut. Punkthusen utförs som sexspännare med smålägenheter, vilket ger ca 35 lgh per hus, totalt ca 70 lgh. Husen ska byggas helt i trä och detta har starkt präglat gestaltningen. Genom att artikulera vertikala och horisontella byggnadsdelar skapas en sammansatt arkitektur där träkaraktären kommer fram på olika sätt: som pelare, skivor, och böljande band. Helheten blir en stadsmässigt gestaltad huskropp där balkongerna utgör en integrerad och ornamental del av fasaden.