Loudden

Arkitekter:

Tham Videgård

Plats:

Loudden

Byggår:

2025-2029

Byggtid:

39 månader

Bostadstyp:

Hyresrätter och bostadsrätter

Antal bostäder:

240

Lokaler:

6

Koldioxidbesparing:

24 000 ton Co₂

Stockholm växer i snabb takt och Loudden på nordöstra Djurgården, som idag är ett industriområde, planeras att utvecklas till ett nytt bostadsområde inom en 20-årsperiod. Med ambitionen att denna stadsutveckling och expansion skall ske miljömässigt hållbart har vi tagit fram ett förslag för flerbostadshus i massivträ. Projektets ambition är att undersöka möjligheten att bygga höga hus längs kajkanten i direkt anslutning till en planerad 6 vånings kvartersstruktur. För att lyckas med detta ser vi att målet måste vara att addera kvalitéer snarare än att ta bort och detta genom noggranna studier av placering, utblickar, solvinklar, gatumiljö och arkitektonisk kvalité. Förslagets utgångspunkter:

1. Att rita ett långsiktigt hållbart flerbostadshus som ur ett livscykelperspektiv är klimatanpassat.

2. Att föreslå ca 20-våningar höga hus på en plats längs kajen som inte skuggar kringliggande byggnader.

3. Att maximera lägenheternas förutsättningar för havsutsikt och dagsljus, även för bakomliggande bebyggelse.

4. Att skapa förutsättningar för publika bottenvåningar för kommersiell verksamhet.

5. Att tydligt definiera gaturum samt addera solbelysta och vindskyddade uteplatser för exv café- och restaurangverksamhet.

Utifrån dessa utgångspunkter har vi valt en plats i norra delen av Frihamnen i direkt anslutning till kajkanten. Fyra stycken 20-våningar höga flerbostadshus markerar den norra udden och bildar en tydlig markör och hörnsten för området. Öppningarna mellan byggnaderna skapar utblickar mot havet från det bakomliggande kvarteret samtidigt som det ger sol till den norrvända kajpromenaden. Byggnaderna binds samman av en låg 3-våningars sockel som förtydligar och markerar gaturummen. Genom sin veckade planform bildas platser för möten och uteservering i vindskyddade och solbelysta lägen. Genomgående byggmaterial är Svenskt massivträ, från stomme till fasad och fönster. Taken på lågdelarna täcks med sedumväxter som tar om hand dagvatten och de övre taken förses med solceller. Högst upp i varje hus föreslås en gemensam inglasad trädgård, ett gemensamt grönt rum för möten och gemensamma aktiviteter.