Nytorget

Arkitekter:

Petra Gipp Arkitektur

Plats:

Nytorget

Byggår:

2017-2018

Byggtid:

15 månader

Bostadstyp:

Kollektivhus med lägenheter och lokaler

Antal bostäder:

55

Lokaler:

4

Koldioxidbesparing:

5 500 ton Co₂

Nytorget. På platsen möter den täta rutnätsstaden den småskaliga träbebyggelsen och solitärer som Malongen och Katarina Södra skola. Förslaget binder samman platsens olika skalor och riktningar samt skapar ett sammanhängande grönt stråk, mellan Nytorget och Vitabergsparken, med en ny park mot Malongen. Den befintliga höjdskillnaden skapar mellan Nytorget och den nya parken ett nytt rum med lokaler, uteserveringar och grönska i ett skyddat söderläge. Förslagets två volymer i massivt trä ges ett samtida uttryck och en egen identitet som skapar ett tydligt avtryck på platsen. Byggnaderna är tänkta som kollektivhus, med lokaler för gemensamma middagar, arbete och umgänge, samt publika aktiviteter ex studieförbund och föreningsliv. Mindre tvåvåningslägnheter i den större byggnaden vänder sig både mot Nytorget och Malongen utan att definiera fram- eller baksida. Denna del av byggnaden är transparent i entréplanet och möjliggör därmed genomblickar och kontakt mellan parkrummen. Lägenheterna nås via loftgångar som är integrerade i volymen. En lägre volym med lokaler alternativt lägenheter vänder sig mot den äldre träbebyggelsen och Malongen. En fristående volym mot Sofiagatan binder samman parkstråket med staden. Här möjliggörs en koppling mellan de två nivåerna samtidigt som ett mer privat entrérum skapas där alla bostäder kan nås. Byggnaderna ska ses som en samlad helhet där volymerna, med sina öppna respektive slutna partier, skapar en tydlig dialog med den omgivande befintliga bebyggelsen. Det finns en uttalad önskan att arbeta med ett material som tillåts att åldras och höja upplevelsen över tid, av bostadsvolymerna och därmed av platsen. En bärande idé är att låta parkstråket fortsätta upp på byggnaderna. Längs de öppningsbara fönsterpartierna i respektive lägenhet, längs loftgångarna och på de stora takterrasserna finns möjlighet för de boende att odla grönsaker, kryddor och blommor. På taket finns dessutom ytterligare en gemensamhetslokal där de boende kan samlas för olika aktiviteter. Här blir taklandskapet en del av det sammanhängande parkstråket, upplyft mot ljuset och utsikten.