Nytorps gärde

Arkitekter:

Gustaf Appell Arkitektkontor

Plats:

Nytorps Gärde

Byggår:

2020-2022

Byggtid:

27 månader

Bostadstyp:

Bostadsrätter

Antal bostäder:

150

Lokaler:

6

Koldioxidbesparing:

15 000 ton Co₂

Nytorps gärde är ett uppskattat och välanvänt grönstråk som sträcker sig från Dalens sjukhus i väster till Kärrtorps IP i öster. Husens mått medger en variation av lägenhetsstorlekar. Bedömningen är att det i området finns behov av större lägenheter. För att aktivera den kommande nya gatan läggs entreer till bostäder och lokaler där detta möjliggör lugnare gårdar mellan husen och ett stort gårdsrum mellan föreslagna hus och de befintliga. En tydlig uppdelning mellan offentliga, halvoffentliga, privata och halvprivata zoner definieras. Fasadpanelen fortsätter ut på balkongerna och löper som band utmed huset. Balkongerna förekommer i två lägen som varvas våningsvis för att skapa en variation mellan husen. Det möjliggör också skyddade entréer och god åtkomlighet av träfasaden vid ev. underhållsarbete. Husen redovisas som trespännare med en stor lägenhet (4-5 rok) mot Nytorps gärde och två mindre i bakkant. Husen görs så smala som möjligt (12 m) för att bibehålla utsikten från bakomliggande hus på Fyrskeppsvägen alt. Paternostervägen. Genom de nya husens placering och bearbetning av gårdsrummet kommer alla befintliga stråk att bevaras och förstärkas. Idag avskiljs Fyrskeppsvägen i söder från Nytorps gärde av höga träd. Föreslagna hus inpassas bland dessa träd som i dag och i framtiden utgör parkens fond. Trähus så långt det är möjligt; stomme, fasader, fönster och balkonger. Ett hållbart byggande som även estetiskt tillför en egen materialitet. Moderna trähus med ett skarpt uttryck. Fasaden utformas som en uppskalad fjällpanel, där “fjällen” utgörs av stående spontad panel. Fjällen linjerar med fönster och balkonger och skapar en strikthet som står i kontrast till träets taktila “mjukhet. Hörnen sågas efter fjällens lutning och får på så sätt en hantverksmässig bearbetning som tål att komma nära.