Skinnarviksberget

Plats:

Skinnarviksberget

Arkitekter:

Petra Gipp Arkitektur

Byggår:

2019-2020

Byggtid:

24 månader

Bostadstyp:

hyresrätter och bostadsrätter

Antal bostäder:

74

Lokaler:

3

Koldioxidbesparing:

7 400 ton Co₂

Skinnarviksberget med en bebyggelse av varierad karaktär och från olika tidsåldrar. Här möts friliggande lamellhus, punkthus och stadsvillor med slottsliknande solitärer och fantastiska parkliknande trädgårdar. Husen naturlandskap med berg i dagen och ett mer vilt parkrum. Den övre gatan med sina stadsvillor ger ett samlat intryck, och avslutas med förslagets två nya trävillor. Dessa villor samspelar med den äldre bebyggelsen samtidigt som de ges ett samtida uttryck och en egen identitet som skapar ett tydligt avtryck på platsen. Den lägre gatans utsträckning längs Skinnarviksberget och med Högalidskyrkan i fonden, möjliggör en rygg för den nedre bebyggelsen. Här möter landskapets naturliga branter tre trävolymer som tillsammans skapar en helhet längs gatan. Kopplingen till förra seklets tegelhus på motsatt sida av stadsrummet, med sina gavlar vända mot gatan och med inre gårdsrum, är tydlig. De nedre högresta volymerna samspelar med de övre stadsvillorna i material, proportioner, detaljer och uttryck. Förslaget är tänkt att binda samman platsens olika skalor, riktningar och nivåer. Parkeringsplatser är tänkta att ligga i de nedre byggnadernas bakkant, in mot berget, och här även möjliggöra mindre terrasser mellan husen samt uteplatser för de marknära lägenheterna. På balkongerna och de stora takterrasserna finns möjlighet för de boende att odla grönsaker, kryddor och blommor. På taket kan dessutom någon lägenhet ersättas med en gemensamhetslokal där de boende kan samlas för olika aktiviteter. Här blir taklandskapet en del av den omgivande naturmarken, upplyft mot ljuset och utsikten.